02188493107

کاتالوگ‌های دیجیتال ابزار ضروری برای کسب‌وکارهای مدرن

در دنیای امروز، کاتالوگ‌های دیجیتال به عنوان ابزاری ضروری برای کسب‌ و کارهای مدرن شناخته می‌شوند. این کاتالوگ‌ها نه تنها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا محصولات و خدمات خود را به شیوه‌ای پویا و جذاب ارائه دهند، بلکه دسترسی آسان و سریع مشتریان به اطلاعات مورد نیازشان را نیز فراهم می‌سازند. ما در شرکت ایمن دیده‌بان شبکه (ایده‌نت)، با هدف بهبود دسترسی شما عزیزان به منابع مختلف شرکت، بخش کاتالوگ دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌ایم.

کاتالوگ واحد تحقیق و توسعه شرکت ایمن دیده‌بان شبکه

واحـد تحقیـق وتوسـعه از حضـور نیروهایـی خـاق و توانمنـد بهـره می‌بـرد و در پـی آن اسـت کـه بـه یـاری
آنــان راه بــه چشــم‌ اندازهای تــازه‌ای بگشــاید. ایــن واحــد عــاوه بــر آماده‌ســازی نرم‌افزارهــای مختلــف،
خدمـات گوناگونـی نیـز ارائـه می‌کنـد. خدماتـی ماننـد: اجـرای پسـیو، مجازی‌سـازی، نصـب انـواع فایـروال،
اجـرای اسـتراتژی پشـتیبان‌گیری و …