نظرسنجی خدمات

"*" indicates required fields

1. میزان رضایت شما از دسترسی به دفاتر خدمات و یا ارسال کالا به این دفاتر

2. میزان رضایت شما از برخورد مسئول و محیط پذیرش و زمان انتظار

3. میزان رضایت شما از درک صحیح درخواست یا مشکل توسط مسئول پذیرش

4. میزان رضایت شما از توضیح روند رسیدگی به درخواستها و مدت زمان مورد نیاز

5. میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی مراحل دریافت، اعلام هزینه، تعمیر و آماده بودن کالا

6. میزان رضایت شما از ظاهر فیزیکی کالا و بسته بندی هنگام دریافت آن

7. میزان رضایت شما از کیفیت انجام درخواست و یا تعمیر

8. میزان رضایت شما از سرعت انجام درخواست و یا تعمیر

9. میزان رضایت شما از هزینه انجام درخواست و یا تعمیر

10. میزان رضایت کلی شما از دفتر خدمات

    خانه خدماتتماس ارتباط با ما